SFS 2016:396 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

160396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 4 maj 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1515) med instruk-

tion för Regeringskansliet

1

dels att 55 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 53 och 55 §§ ska utgå,
dels att 18, 48, 49, 53 och 54 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 49 a §, av följande lydelse.

18 §

Frågor om att lämna ut handlingar som förvaras i Regeringskansliet

prövas inom det departement som förvarar handlingarna. Om en handling har
överlämnats för arkivering prövas frågan om utlämnande i stället inom det
departement som överlämnat handlingen eller inom det departement som
övertagit ansvaret för det verksamhetsområde som handlingen avser.

Första stycket gäller inte om något annat är särskilt föreskrivet.
�r det tveksamt om en handling ska lämnas ut, eller om en sökande begär

det, ska frågan om utlämnande prövas av ett statsråd i departementet eller �
när det gäller handlingar som hör till Regeringskansliets förvaltningsavdel-
nings verksamhetsområde � av ett statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får
också överlämnas till regeringens prövning.

48 §

I Regeringskansliet finns ett registratorskontor. Registratorskontoret

ska hållas öppet vardagar klockan 9.00 � 16.00. Om arbetstiden en viss dag är
kortare än normalt eller om den till en viss dag förlagda arbetstiden får arbetas
in enligt bestämmelser i ett kollektivavtal, får öppethållandet inskränkas till
två timmar, om det kan ske utan väsentlig olägenhet.

Tiden då registratorskontoret hålls öppet ska ges till känna på lämpligt sätt.

Inskränkning i tiden bör ges till känna minst en vecka i förväg.

49 §

2

För registrering av allmänna handlingar ska det i varje departement

finnas ett eller flera diarier som förs med hjälp av automatisk databehandling.

Ett diarium får bara innehålla sådana uppgifter som anges i 5 kap. 2 och

4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och uppgifter som i övrigt
behövs för ärendets beredning.

1 Förordningen omtryckt 2014:1460.

2 �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

SFS 2016:396

Utkom från trycket
den 12 maj 2016

background image

2

SFS 2016:396

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

49 a §

Förvaltningschefen ansvarar för frågor om registrering av allmänna

handlingar i Regeringskansliet.

Ansvaret enligt första stycket omfattar inte registrering av allmänna hand-

lingar i de särskilda diarier som förs i Justitiedepartementet och Utrikesdepar-
tementet och inte heller i de diarier som förs med stöd av 3 § offentlighets-
och sekretessförordningen (2009:641). För sådana diarier ansvarar expedi-
tionschefen vid departementet.

Inom ett departement ska expeditionschefen säkerställa att det finns en ord-

ning för att allmänna handlingar tas om hand för registrering.

53 §

Regeringskansliets arkiv ska bestå av handlingar från regeringens och

Regeringskansliets verksamhet.

I Regeringskansliets arkiv finns särskilda arkiv för handlingar som registre-

ras i diarier som förs med stöd av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen
(2009:641).

Förvaltningschefen får besluta att det i Regeringskansliets arkiv ska finnas

även andra särskilda arkiv än de som avses i andra stycket.

54 §

Förvaltningschefen ansvarar för Regeringskansliets arkiv och för att de

mål för arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås. Expedi-
tionschefen ska säkerställa att det finns en ordning för att lämna över hand-
lingar från departementen till Regeringskansliets arkiv.

Första stycket omfattar inte sådana särskilda arkiv som avses i 53 § andra

eller tredje stycket. För sådana arkiv ansvarar expeditionschefen vid det
departement som överlämnat handlingarna för arkivering eller expeditions-
chefen vid det departement som övertagit ansvaret för det verksamhets-
område som handlingarna avser.

Denna förordning träder i kraft den 16 maj 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

Charlotte Kugelberg
(Statsrådsberedningen)