SFS 2016:397 Lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

160397.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:378) om
lägenhetsregister;

utfärdad den 4 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 § lagen (2006:378) om lägen-

hetsregister ska ha följande lydelse.

20 §

Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatise-

rad behandling endast om regeringen meddelar föreskrifter om det.

Uppgifter får lämnas ut endast för de ändamål som anges i 5 § och för

sådan registrering som avses i 13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:141, bet. 2015/16:FiU33, rskr. 2015/16:216.

SFS 2016:397

Utkom från trycket
den 17 maj 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016