SFS 2016:398 Förordning om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

160398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden;

utfärdad den 4 maj 2016.

Regeringen förskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för

att i eller i anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar
åstadkomma utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap och
för att bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning.

�&tgärderna ska på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva, funktionella, jäm-

ställda och trygga utemiljöer.

2 §

Med bostadsområde med socioekonomiska utmaningar avses

1. i tätort en yta om 250 gånger 250 meter där mer än 50 procent av hushål-

len har en låg köpkraft enligt den senaste statistik som tagits fram enligt för-
ordningen (2001:100) om den officiella statistiken och ett därtill angränsande
område med liknande förhållanden, och

2. utanför tätort en yta om 1 000 gånger 1 000 meter där mer än 50 procent

av hushållen har en sådan köpkraft.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd för en åtgärd enligt 4 § får lämnas till fastighetsägare och tomt-

rättshavare i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

Sådant stöd får även lämnas till någon annan om fastighetsägaren eller

tomträttshavaren enligt första stycket har gett sitt tillstånd till att åtgärden
genomförs.

4 §

Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär att en ny anläggning anordnas

eller iordningställs eller att en befintlig anläggning renoveras. Med anlägg-
ning avses mötesplats för kultur- och fritidsändamål, gång- och cykelväg,
byggnadsanknuten konst eller liknande som uppfyller syftet med stödet och är
öppet tillgänglig för enskilda utan kostnad.

En åtgärd enligt första stycket får genomföras i eller i anslutning till bo-

stadsområden med socioekonomiska utmaningar.

SFS 2016:398

Utkom från trycket
den 17 maj 2016

background image

2

SFS 2016:398

5 §

Stöd får inte lämnas om arbetet med åtgärden har inletts innan ansökan

enligt 9 § har kommit in eller om åtgärden genomförs för att uppfylla krav i
lag eller annan författning.

Stöd får inte lämnas för en åtgärd med en totalkostnad som är mindre än

100 000 kr.

Förutom direkta kostnader för nyanläggning och renovering är kostnader

för förstudier och arkitekt- och projekteringskostnader stödberättigande.

6 §

Den som genomför åtgärden ska vara godkänd för F-skatt eller, i fråga

om utländska företagare eller företag, visa upp intyg eller en annan handling
som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller
på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.

7 §

Stöd får inte beviljas någon som har skulder för svenska skatter eller av-

gifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i
konkurs.

Stödnivå

8 §

Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för en åtgärd

enligt 4 §.

Prövningen av ett stödärende

9 §

Den som ansöker om stöd för en åtgärd enligt 4 § ska göra det skrift-

ligen till Boverket.

Det ska framgå av ansökan att de som bor och verkar i området där åtgär-

den ska genomföras är engagerade och delaktiga i åtgärden. Ansökan ska
även innehålla en redogörelse för hur åtgärden åstadkommer en sådan ute-
miljö som stödet syftar till.

Det ska även framgå av ansökan om annat stöd har sökts eller beviljats för

samma åtgärd.

10 §

Innan Boverket prövar en ansökan ska verket höra Statens konstråd

och Statens kulturråd i den omfattning det behövs.

11 §

Boverket ska prioritera de ansökningar som bäst bedöms åstadkomma

en sådan utemiljö som uppfyller syftet med stödet.

Ansökningar som avser en åtgärd i ett bostadsområde med lågt valdel-

tagande ska prioriteras.

Verket ska också prioritera ansökningar som avser en åtgärd som ska

genomföras i samverkan mellan flera intressenter, exempelvis fastighets-
ägare, tomträttshavare, näringsliv, organisationer i det civila samhället och
kommun.

12 §

Ett beslut om stöd ska innehålla

1. uppgift om vilken åtgärd och plats som stödet lämnas för,
2. uppgift om stödnivå, förskottsbelopp och det maximala stödbeloppet,
3. de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet,
4. en upplysning om vilka uppgifter som stödmottagaren ska lämna som

underlag för uppföljning,

background image

3

SFS 2016:398

5. uppgift om den tidpunkt, senast två år efter beslutet, när åtgärden ska

vara slutförd, och

6. uppgift om när stödmottagaren senast ska ge in en rapport enligt 13 §.

Rapport

13 §

När den stödberättigande åtgärden har slutförts ska stödmottagaren i en

rapport till Boverket redovisa åtgärden, vilka kostnader den medfört och om
annat stöd har sökts eller beviljats för samma åtgärd.

Av rapporten ska det särskilt framgå att nödvändiga tillstånd för att genom-

föra åtgärden har inhämtats.

Utbetalning av stöd

14 §

Högst 75 procent av det beslutade stödet får betalas ut i förskott i sam-

band med Boverkets beslut om stöd.

När en åtgärd har slutförts och en rapport enligt 13 § har kommit in ska

Boverket fatta ett utbetalningsbeslut, i vilket stödets storlek slutligt bestäms,
och betala ut den resterande delen av stödet.

15 §

Boverket ska besluta att stödet helt eller delvis inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för den åt-

gärd som angetts i ansökan,

4. mottagaren inte har lämnat en sådan rapport som avses i 13 §, eller
5. villkoren för stödet i något annat avseende inte har följts.

�&terbetalning

16 §

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om någon av de grunder

som anges i 15 § 1�5 föreligger.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

enligt räntelagen (1975:635) betalas.

17 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Bover-

ket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta en-
ligt 16 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Boverket sätta ned kravet på återbetalning

och ränta.

Uppföljning

18 §

Boverket ska följa upp den åtgärd som stöd har beviljats för och i en

rapport till regeringen redovisa resultatet av uppföljningen.

background image

4

SFS 2016:398

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

�verklagande

19 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 § får
dock inte överklagas.

Bemyndigande

20 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna för-

ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)