SFS 2016:399 Förordning om ändring i förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

160399.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:236) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor;

utfärdad den 4 maj 2016.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2015:236) om åtgär-

der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:399

Utkom från trycket
den 17 maj 2016

background image

2

SFS 2016:399

Bilaga 1

Farliga ämnen

Denna bilaga består av Del 1 som innehåller en förteckning av särskilda faro-
kategorier och Del 2 som innehåller en förteckning av farliga ämnen.

Följande gäller för tillämpningen av denna bilaga.

1. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 finns bestämmel-
ser om klassificering och märkning av ämnen och blandningar.

2. Blandningar ska jämställas med rena ämnen förutsatt att de hålls inom de

koncentrationsgränser som på grund av ämnenas egenskaper fastställs i för-
ordning (EG) nr 1272/2008, eller dess senaste anpassning till den tekniska
utvecklingen, utom om en procentsammansättning eller annan beskrivning
anges specifikt.

3. Farliga ämnen som inte omfattas av förordning (EG) nr 1272/2008 in-

klusive avfall, men som förekommer eller sannolikt förekommer vid en verk-
samhet och vid de förhållanden som råder vid verksamheten har eller sanno-
likt har motsvarande egenskaper när det gäller möjligheter att orsaka allvar-
liga olyckshändelser, ska provisoriskt hänföras till den farokategori i Del 1
som är mest analog eller det farliga ämne i Del 2 som är mest analogt.

4. Om ett farligt ämne uppvisar egenskaper som medför flera klassifice-

ringar enligt förordning (EG) nr 1272/2008 ska den klassificering som mot-
svarar den lägsta mängden farligt ämne gälla. I de fall ett farligt ämne omfat-
tas av Del 1 och även förtecknas i Del 2 ska de mängder som anges i Del 2
tillämpas.

5. Om något av de ämnen som anges i Del 2 punkterna 42�48 ingår i en

brandfarlig vätska som avses i Del 1 punkterna P5a eller P5b ska de mängder
som anges i de sistnämnda punkterna tillämpas.

6. Den mängd farligt ämne som ska beaktas vid tillämpningen av föreskrif-

terna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma. Farliga
ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med
eller understiger 2 procent av den angivna mängden i Del 1 och Del 2 ska inte
tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är place-
rade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse
någon annanstans inom den.

7. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera far-

liga ämnen som anges i denna bilaga i mängder som understiger de gräns-
mängder som anges för varje ämne ska en summering göras för att fastställa
om verksamheten omfattas av bestämmelserna. Vid tillämpning av summe-
ringen ska det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen.
Summeringen görs enligt formeln Σqx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+ ....+qn/Qn där qx
betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för ⬝ämne 1⬝ t.o.m.
⬝ämne n⬝ i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna bilaga
och Qx betecknar den i denna bilaga angivna gränsmängden för respektive
ämne eller kategori av ämnen. Denna formel tillämpas för:

a) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som ingår i

akut toxicitet kategori 1, 2 eller 3 (via inhalation) eller STOT SE kategori 1,

background image

3

SFS 2016:399

tillsammans med farliga ämnen som ingår i avsnitt H: posterna H1 till H3 i
Del 1,

b) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som är

explosiva ämnen, blandningar eller föremål, brandfarliga gaser, brandfarliga
aerosoler, oxiderande gaser, brandfarliga vätskor, självreagerande ämnen och
blandningar, organiska peroxider, pyrofora vätskor och fasta ämnen, oxide-
rande vätskor och fasta ämnen tillsammans med de farliga ämnen som ingår i
avsnitt P posterna P1 till P8 i Del 1, och

c) summering av farliga ämnen som anges i Del 2 och som ingår i farliga

för vattenmiljön, akut kategori 1, kronisk kategori 1 eller kronisk kategori 2
tillsammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt E posterna E1 och E2 i
Del 1.

Om någon av summorna under a, b eller c är lika med eller större än ett (1)

ska verksamheten omfattas av bestämmelserna.

Del 1 � Kategorier av farliga ämnen

I denna del anges farokategorier i tabeller i avsnitt H, P, E och O. Efter tabel-
len i avsnitt P finns anmärkningar till de olika punkterna i tabellen.

Avsnitt H � Hälsofaror

Farokategori enligt förordning (EG)
1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

H1 Akut toxicitet, kategori 1, alla expone-
ringsvägar

5

20

H2 Akut toxicitet
� kategori 2, alla exponeringsvägar
� kategori 3, exponeringsväg via inhalation,
eller
� kategori 3, exponeringsväg via oralt intag
(H 301) i de fall då ämnena inte kan klassifi-
ceras vare sig utgående från akut toxicitet
vid inhalation eller akut toxicitet vid dermalt
upptag, exempelvis på grund av att det inte
föreligger entydiga uppgifter om toxicitet
vid inhalation eller dermalt upptag.

50

200

H3 STOT specifik organtoxicitet � enstaka
exponering STOT SE kategori 1

50

200

background image

4

SFS 2016:399

Avsnitt P � Fysikaliska faror

Farokategori enligt förordning (EG)

1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

P1a Explosiva ämnen, blandningar och före-
mål
� Instabilt explosivt ämne, blandning eller
föremål,
� Explosiva ämnen, blandningar och före-
mål, riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6,
eller
� ämnen eller blandningar som har explosiva
egenskaper enligt metod A.14 i förordning
(EG) nr 440/2008 och inte tillhör faroklas-
serna Organiska peroxider eller Självreak-
tiva ämnen och blandningar.

10

50

P1b Explosiva ämnen, blandningar och före-
mål
Explosiva ämnen, blandningar och

föremål, riskgrupp 1.4.

50

200

P2 Brandfarliga gaser
Brandfarliga gaser kategori 1 eller 2

10

50

P3a Brandfarliga aerosoler
⬝Brandfarliga⬝ aerosoler kategori 1 eller 2
som innehåller brandfarliga gaser kategori 1
eller 2, eller brandfarliga vätskor kategori 1

150

(netto)

500

(netto)

P3b Brandfarliga aerosoler
⬝Brandfarliga⬝ aerosoler kategori 1 eller 2
som varken innehåller brandfarliga gaser
kategori 1 eller 2, eller brandfarliga vätskor
kategori 1

5 000

(netto)

50 000

(netto)

P4 Oxiderande gaser
Oxiderande gaser kategori 1

50

200

P5a Brandfarliga vätskor
� Brandfarliga vätskor, kategori 1,
� Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3
som hålls vid en temperatur över sin kok-
punkt, eller
� andra vätskor med flampunkt �0� 60°C som
hålls vid en temperatur över sin kokpunkt.

10

50

background image

5

SFS 2016:399

Anmärkning till punkten P1a tredje strecksatsen: Testning av explosiva

egenskaper hos ämnen och blandningar behövs bara om den screening som
görs enligt bilaga 6 del III i FN:s rekommendationer om transport av farligt
gods, Manual of Tests and Criteria, visar att ämnet eller blandningen kan ha
explosiva egenskaper. Mer vägledning om när testning inte behövs finns i
beskrivningen av metoden A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 om testmeto-
der enligt förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier (Reach).

Anmärkning till punkterna P1a och P1b: Faroklassen Explosiva ämnen,

blandningar och föremål inbegriper explosiva föremål enligt avsnitt 2.1 i bi-
laga I till förordning (EG) nr 1272/2008. För föremål som innehåller explo-
siva ämnen eller blandningar är det ämnets eller blandningens mängd som ska
gälla, om den är känd. Om mängden inte är känd, ska hela föremålet betraktas
som explosivt.

Anmärkning till punkten P1b: Om explosiva ämnen, blandningar och före-

mål i riskgrupp 1.4 packas upp eller omförpackas, ska de tilldelas posten P1a,

P5b Brandfarliga vätskor
� Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 där
särskilda processförhållanden, såsom högt
tryck eller hög temperatur, kan ge upphov
till fara för allvarlig olyckshändelse, eller
� andra vätskor med flampunkt �0� 60°C där
särskilda processförhållanden, såsom högt
tryck eller hög temperatur, kan ge upphov
till fara för allvarlig olyckshändelse.

50

200

P5c Brandfarliga vätskor
Brandfarliga vätskor, kategori 2 eller 3, som
inte omfattas av P5a och P5b

5 000

50 000

P6a Självreaktiva ämnen och blandningar
och Organiska peroxider
� Självreaktiva ämnen och blandningar, typ
A eller B, eller

� Organiska peroxider, typ A eller B

10

50

P6b Självreaktiva ämnen och blandningar
och Organiska peroxider
� Självreaktiva ämnen och blandningar, typ
C, D, E eller F, eller

� Organiska peroxider, typ C, D, E eller F

50

200

P7 Pyrofora vätskor och fasta ämnen
� Pyrofora vätskor, kategori 1, eller

� Pyrofora fasta ämnen kategori 1

50

200

P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen

� Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 eller 3,
eller

� Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2
eller 3

50

200

background image

6

SFS 2016:399

utom om det kan visas att faran fortfarande ingår i riskgrupp 1.4 i förordning
(EG) nr 1272/2008.

Anmärkning till punkterna P3a och P3b: Brandfarliga aerosoler klassifice-

ras i enlighet med direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare. ⬝Extremt brand-
farliga⬝ och ⬝brandfarliga aerosoler⬝ enligt samma direktiv motsvarar ⬝brand-
farliga aerosoler kategori 1⬝ respektive ⬝brandfarliga aerosoler kategori 2⬝ i
förordning (EG) nr 1272/2008.

Anmärkning till punkten P3b: När denna post används måste det finnas

dokumentation på att aerosolbehållaren inte innehåller brandfarlig gas i kate-
gori 1 eller 2, eller brandfarlig vätska i kategori 1.

Anmärkning till punkten P5a tredje strecksatsen och P5b andra strecksat-

sen: Vid klassificering av brandfarliga vätskor gäller enligt punkt 2.6.4.5 i bi-
laga I till förordning (EG) nr 1272/2008 att vätskor med en flampunkt över
35°C inte behöver klassificeras i kategori 3 om negativa resultat har erhållits
vid testet för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i FN:s rekom-
mendationer om transport av farligt gods, Manual of Tests and Criteria. Detta
gäller dock inte under förhöjda förhållanden såsom hög temperatur eller högt
tryck. Därför omfattas dessa vätskor av P5a eller P5b.

Avsnitt E � Miljöfarlighet

Avsnitt O � Andra faror

Farokategori enligt förordning (EG)

1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin akut 1
eller kronisk 1

100

200

E2 Farligt för vattenmiljön i kategorin kro-
nisk 2

200

500

Farokategori enligt förordning (EG)

1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

O1 �mnen eller blandningar med faroangi-
velse EUH014

100

500

O2 �mnen och blandningar som vid kontakt
med vatten utvecklar brandfarliga gaser
kategori 1

100

500

O3 �mnen eller blandningar med faroangi-
velse EUH029

50

200

background image

7

SFS 2016:399

Del 2 � Namngivna farliga ämnen

I denna del anges farliga ämnen i en tabell. Efter tabellen finns anmärkningar
till de olika punkterna i tabellen.

Farliga ämnen

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

1. Ammoniumnitrat (gödselmedel med
självunderhållande sönderfall)

5 000

10 000

2. Ammoniumnitrat (gödselkvalitet)

1 250

5 000

3. Ammoniumnitrat (teknisk kvalitet)

350

2 500

4. Ammoniumnitrat (material som inte upp-
fyller specifikationerna och gödselmedel
som inte uppfyller kraven i detonationspro-
vet)

10

50

5. Kaliumnitrat (gödselmedel i pellet- eller
granulatform)

5 000

10 000

6. Kaliumnitrat (gödselmedel i kristallform)

1 250

5 000

7. Arsenikpentoxid, arsenik(V)syra och/eller
dess salter med CAS-nummer 1303-28-2

1

2

8. Arseniktrioxid, arsenik(III)syrlighet och/
eller dess salter med CAS-nummer 1327-53-3

0,1

9. Brom med CAS-nummer 7726-95-6

20

100

10. Klor med CAS-nummer 7782-50-5

10

25

11. Nickelföreningar i inhalerbar pulverform
(nickelmonoxid, nickeldioxid, nickelsulfid,
trinickeldisulfid, dinickeltrioxid)

1

12. Etylenimin med CAS-nummer 151-56-4

10

20

13. Fluor med CAS-nummer 7782-41-4

10

20

14. Formaldehyd (koncentration �0� 90 %)
med CAS-nummer 50-00-0

5

50

15. Väte med CAS-nummer 1333-74-0

5

50

16. Väteklorid (kondenserad gas) med CAS-
nummer 7647-01-0

25

250

17. Blyalkyler

5

50

18. Kondenserade brandfarliga gaser kate-
gori 1 eller 2 (inklusive LPG) och naturgas

50

200

19. Acetylen med CAS-nummer 74-86-2

5

50

20. Etylenoxid med CAS-nummer 75-21-8

5

50

background image

8

SFS 2016:399

21. Propylenoxid med CAS-nummer 75-56-9

5

50

22. Metanol med CAS-nummer 67-56-1

500

5 000

23. 4,4´ Metylenbis (2-kloranilin) och/eller
dess salter, i pulverform, med CAS-nummer
101-14-4

0,01

24. Metylisocyanat med CAS-nummer 624-
83-9

0,15

25. Syrgas med CAS-nummer 7782-44-7

200

2 000

26. 2,4-toluendiisocyanat med CAS-nummer
584-84-9 eller 2,6-toluendiisocyanat med
CAS-nummer 91-08-7

10

100

27. Karbonyldiklorid (fosgen) med CAS-
nummer 75-44-5

0,3

0,75

28. Arsin (arseniktrihydrid) med CAS-num-
mer 7784-42-1

0,2

1

29. Fosfin (fosfortrihydrid) med CAS-num-
mer 7803-51-2

0,2

1

30. Svaveldiklorid med CAS-nummer
10545-99-0

1

31. Svaveltrioxid med CAS-nummer 7446-
11-9

15

75

32. Polyklordibensofuraner och polyklordi-
bensodioxiner (inklusive TCDD) beräknade
som TCDD-ekvivalenter. Kvantiteterna av
polyklordibensofuraner och polyklordi-

bensodioxiner beräknas med hjälp av föl-
jande faktorer:
2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

0,001

background image

9

SFS 2016:399

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDD

0,0003

OCDF

0,0003

33. Följande cancerframkallande ämnen el-
ler blandningar som innehåller följande can-
cerframkallande ämnen i halter över 5 vikt-
procent:

� 4-aminobifenyl och/eller dess salter,
� bensotriklorid,
� benzidin och/eller dess salter,
� bis(klorometyl)eter,
� klordimetyleter,
� 1,2-dibrometan,
� dietylsulfat,
� dimetylsulfat,
� dimetylkarbamoylklorid,
� 1,2-dibrom-3-klorpropan,
� 1,2-dimetylhydrazin,
� dimetylnitrosamin,
� hexametylfosfortriamid,
� hydrazin,
� 2-naftylamin och/eller dess salter,
� 4-nitrodifenyl, och
� 1,3-propansulton

0,5

2

34. Petroleumprodukter och alternativa
bränslen

a) Bensin och nafta
b) Fotogen (inklusive flygbränslen)
c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta
eldningsoljor och blandkomponenter för gas-
oljor)
d) Tunga eldningsoljor
e) Alternativa bränslen med samma
användningsändamål och liknande egenska-
per i fråga om brand- och miljöfarlighet som
de produkter som avses i a�d

2 500

25 000

35. Vattenfri ammoniak med CAS-nummer
7664-41-7

50

200

36. Bortrifluorid med CAS-nummer 7637-
07-2

5

20

background image

10

SFS 2016:399

Anmärkning till punkten 1: Detta gäller blandade/sammansatta ammonium-

nitratbaserade gödselmedel (blandade/sammansatta gödselmedel innehåller
ammoniumnitrat med fosfat och/eller pottaska) som kan undergå självunder-
hållande sönderfall i enlighet med FN:s ⬝trough test⬝ (se FN:s Manual of
Tests and Criteria, del III, punkt 38.2) och hos vilka kvävehalten på grund av
ammoniumnitrat uppgår till

� mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sam-

manlagt högst 0,4 % brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bi-
laga III-2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av
den 13 oktober 2003 om gödselmedel (15,75 viktprocent kväve på grund av
att ammoniumnitratet motsvarar 45 % ammoniumnitrat och 24,5 viktprocent
kväve på grund av att ammoniumnitratet motsvarar 70 % ammoniumnitrat),
eller

� 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material.

37. Vätesulfid med CAS-nummer 7783-06-4

5

20

38. Piperidin med CAS-nummer 110-89-4

50

200

39. Bis(2-dimetylaminoetyl) (metyl)amin
med CAS-nummer 3030-47-5

50

200

40. 3-(2-etylhexyloxi)propylamin med CAS-
nummer 5397-31-9

50

200

41. Blandningar av natriumhypoklorit som
klassificeras som farliga för vattenmiljön
akut kategori 1 [H400] som innehåller
mindre än 5 % aktivt klor och inte hänförts
till någon av de övriga farokategorierna i
Del 1.

200

500

42. Propylamin med CAS-nummer 107-10-8

500

2 000

43. Tert-butylakrylat med CAS-nummer
1663-39-4

200

500

44. 2-metyl-3-butenenitril med CAS-num-
mer 16529-56-9

500

2 000

45. Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5,tiadiazin-
2-tion (Dazomet) med CAS-nummer 533-
74-4

100

200

46. Metylakrylat med CAS-nummer 96-33-3

500

2 000

47. 3-metylpyridin med CAS-nummer 108-
99-6

500

2 000

48. 1-brom-3-klorpropan med CAS-num-
mer 109-70-6

500

2 000

background image

11

SFS 2016:399

Anmärkning till punkten 2: Detta gäller enkla ammoniumnitratbaserade

gödselmedel och ammoniumnitratbaserade blandade/sammansatta gödselme-
del som uppfyller kraven i bilaga III-2 till förordning (EG) nr 2003/2003 och
där kvävehalten på grund av ammoniumnitrat

� överstiger 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av enkla

ammoniumnitratbaserade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kal-
ciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 %,

� överstiger 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och

ammoniumsulfat, eller

� överstiger 28 viktprocent för blandningar av enkla ammoniumnitratbase-

rade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en
renhetsgrad på minst 90 % (28 viktprocent kväve på grund av att ammonium-
nitratet motsvarar 80 % ammoniumnitrat).

Anmärkning till punkten 3: Detta gäller ammoniumnitrat och blandningar

av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grundval av ammoniumnitrat upp-
går till

� mellan 24,5 och 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte

överstiger 0,4 %, eller

� mer än 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte överstiger

0,2 %.

Detta gäller också vattenlösningar med ammoniumnitrat där ammoniumni-

trathalten överstiger 80 viktprocent.

Anmärkning till punkten 4: Detta gäller
� kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och

blandningar av ammoniumnitrat, enkla ammoniumnitratbaserade gödsel-
medel och blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel
enligt anmärkningen till punkterna 2 och 3 som returneras eller har returnerats
från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller
upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker använd-
ning eftersom de inte längre uppfyller kraven i anmärkningen till punkterna 2
och 3, eller

� gödselmedel enligt anmärkningen till punkten 1 första strecksatsen, och

anmärkningen till punkten 2 som inte uppfyller kraven i bilaga III-2 till för-
ordning (EG) nr 2003/2003.

Anmärkning till punkterna 5 och 6: Detta gäller gödselmedel som är sam-

mansatta och baserade på kaliumnitrat och som har samma farliga egenskaper
som rent kaliumnitrat.

Anmärkning till punkten 18: Vid tillämpningen av Del 2 får uppgraderad

biogas klassificeras under denna punkt om den har bearbetats i enlighet med
gällande normer för renad och uppgraderad biogas som garanterar en kvalitet
som är likvärdig med kvaliteten på naturgas, inklusive vad metaninnehållet
beträffar, och där syrehalten uppgår till högst 1 %.

Anmärkning till punkten 32: Bokstavsbeteckningarna i punkten avser föl-

jande. T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa.

Anmärkning till punkten 41: Detta gäller under förutsättning att bland-

ningen inte skulle klassificeras som farlig för vattenmiljön akut kategori 1
[H400] om den inte innehöll natriumhypoklorit.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016