SFS 2016:501 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 43 kap. 5, 8�10 §§ och rubriken närmast före 43 kap. 10 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 43 kap. 8 a §, av följande lydelse.

43 kap.

5 §

2

En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett

ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att
vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften läggs fram vid en offentlig
förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte sekretess enligt
4 § och 18 kap. 15 §.

Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en förhandling

inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen tillämplig även under domsto-
lens fortsatta handläggning av målet eller ärendet, om domstolen inte beslutar
annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig fortsätter dock
sekretessbestämmelsen att vara tillämplig endast i den utsträckning domsto-
len i sitt avgörande har beslutat det.

Ett beslut enligt andra stycket om att en sekretessbestämmelse ska fortsätta

att vara tillämplig ska alltid fattas i fråga om en uppgift som sekretess gäller
för enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det
skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs.

8 §

3

En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett

ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att
vara tillämplig i målet eller ärendet om uppgiften tas in i en dom eller ett slut-
ligt beslut i samma mål eller ärende. Detsamma gäller om uppgiften tas in i ett
beslut som inte är slutligt om beslutet innebär att domstolen tar ställning till
om en tvångs- eller säkerhetsåtgärd ska riktas mot någon enskild eller att
domstolen bestämmer vad som tills vidare ska gälla i en fråga som målet eller
ärendet rör.

1 Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237.

2 Senaste lydelse 2011:739.

3 Senaste lydelse 2011:739.

SFS 2016:501

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:501

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Första stycket tillämpas inte, om domstolen i sitt avgörande har beslutat att

sekretessbestämmelsen ska vara tillämplig även i fortsättningen.

8 a §

Ett beslut enligt 8 § andra stycket om att en sekretessbestämmelse ska

fortsätta att vara tillämplig ska fattas om intresset av sekretess för en uppgift i
domen eller beslutet väger väsentligt tyngre än intresset av offentlighet. Vid
denna bedömning ska särskild vikt läggas vid intresset av offentlighet för
uppgift om vilka överväganden domstolen har gjort vid sin prövning, om
resultatet av prövningen och om identiteten på någon som en anklagelse för
brott har riktats mot eller vars rörelsefrihet inskränks genom avgörandet.

Ett beslut enligt 8 § andra stycket ska alltid fattas i fråga om en uppgift som

sekretess gäller för enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap.
4 §, om det skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs.

9 §

Får en domstol eller en annan myndighet del av ett avgörande som inne-

fattar ett beslut enligt 8 § andra stycket, blir den sekretessbestämmelse som
beslutet avser tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.
Detta gäller dock inte om en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1,
3, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos
den mottagande myndigheten.

Fortsatt tillämplighet av en sekretessbestämmelse

10 §

4

�verklagas ett avgörande som innefattar ett beslut enligt 5 § eller 8 §

andra stycket, ska den högre domstolen pröva om beslutet ska fortsätta att
gälla när den skiljer målet eller ärendet från sig.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i domar och beslut som

har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:739.