SFS 2016:507 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

160507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:178) om skatt på

energi

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 1 a, 7 a�7 c och 15 a §§, av föl-

jande lydelse.

1 a §

Med huvudsaklig verksamhet förstås

1. i 7 b och 7 c §§ den verksamhet där den största volymen bränsle avses att

tillverkas, bearbetas, lagras eller tas emot, och

2. i 15 a § den verksamhet där den största volymen bränsle förbrukats un-

der den period som ansökan om återbetalning avser.

2 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. förfarandet vid märkning och färgning enligt 14 §,
2. godkännande av skatteupplag,
3. säkerhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,
4. inbetalning av särskild avgift enligt 10 kap. 5 § lagen om skatt på energi,
5. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnande i det datoriserade syste-

met,

6. hantering och dokumentation av alternativa bevis enligt 6 kap. 8 a § la-

gen om skatt på energi, dokument i reservsystemet och ledsagardokument,

7. inköp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § tredje stycket lagen

om skatt på energi,

8. inköp av elektrisk kraft befriad från skatt enligt 11 kap. 11 a § tredje

stycket lagen om skatt på energi,

9. avdrag för skatt på bränsle enligt 7 kap. 1 § första stycket 3�5 lagen om

skatt på energi,

10. avdrag för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 6 och 7 lagen om

skatt på energi,

11. upplagshavares och skattebefriade förbrukares bokföring enligt 4 kap.

3 a §, 8 kap. 2 § och 11 kap. 11 b § lagen om skatt på energi, och

12. hantering av mottagningsrapporter, när bränsle tas emot av mottagare

som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 d lagen om skatt på energi.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av lagen om skatt på energi.

SFS 2016:507

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:507

7 a §

Ett företag som ansöker om godkännande som upplagshavare, regist-

rerad varumottagare eller lagerhållare ska i sin ansökan lämna uppgifter om

1. vilken typ av företag (inom kategorin små eller medelstora respektive

inom kategorin stora) det hör till enligt bilaga I till Europeiska kommissio-
nens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artik-
larna 107 och 108 i fördraget,

2. den region där det är beläget på NUTS 2-nivå enligt bilaga 1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003
om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enhe-
ter (NUTS) i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av
den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenkla-
tur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och

3. det verksamhetsområde det hör till på Nace-gruppnivå enligt bilaga 1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 de-
cember 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen
Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i den ur-
sprungliga lydelsen.

7 b §

Ett företag som ansöker om godkännande som upplagshavare, regist-

rerad varumottagare eller lagerhållare ska vid fullgörandet av sin uppgifts-
skyldighet enligt 7 a § 2 ange den region på NUTS 2-nivå där företagets hu-
vudkontor finns.

Om företaget ansöker om godkännande som upplagshavare eller lagerhål-

lare och avser att driva verksamhet som innebär att företaget är en stödmotta-
gare enligt 1 kap. 11 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska dock
regionen för sådan verksamhet anges på den NUTS 2-nivå där företagets hu-
vudsakliga verksamhet avses att drivas inom respektive stödordning.

Andra stycket gäller även ett företag som ansöker om godkännande som

registerad varumottagare och avser att driva en verksamhet som innebär att
företaget är en stödmottagare enligt 1 kap. 11 b § 2 lagen om skatt på energi.

7 c §

Ett företag som ansöker om godkännande som upplagshavare, registe-

rad varumottagare eller lagerhållare ska vid fullgörandet av sin uppgiftsskyl-
dighet enligt 7 a § 3 ange det verksamhetsområde som företagets verksamhet
huvudsakligen hör till på Nace-gruppnivå. Om företaget avser att driva verk-
samhet som innebär att företaget är en stödmottagare enligt 1 kap. 11 b § la-
gen (1994:1776) om skatt på energi, ska huvudsakligt verksamhetsområde
även anges för respektive stödordning.

15 a §

Den som ansöker om återbetalning av skatt på bränsle och enligt

9 kap. 2 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi är skyldig att
lämna uppgifter om stödmottagare för sin verksamhet ska vid fullgörandet av
sin uppgiftsskyldighet enligt 1 kap. 13 § 2 och 3 lagen om skatt på energi för
respektive stödordning ange

1. den region på NUTS 2-nivå där företagets huvudsakliga verksamhet be-

drivits under den period ansökan avser, och

2. det verksamhetsområde som företaget hör till på Nace-gruppnivå för den

huvudsakliga verksamhet som återbetalning av skatt söks för.

background image

3

SFS 2016:507

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare eller lager-

hållare som meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande. Den som är
godkänd som upplagshavare, registerad varumottagare eller lagerhållare en-
ligt äldre bestämmelser ska dock senast den 1 mars 2017 lämna uppgifter om
sin verksamhet enligt 7 a § till Skatteverket som underlag för Skatteverkets
prövning enligt 4 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi om förutsätt-
ningar för godkännande fortfarande finns.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016