SFS 2016:511 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

160511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § skattebrottslagen (1971:69) ska

ha följande lydelse.

11 §

2

För förberedelse eller stämpling till grovt skattebrott döms det till an-

svar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Senaste lydelse 2011:513.

SFS 2016:511

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016