SFS 2016:512 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

160512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1982:316) med förbud

mot könsstympning av kvinnor

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inne-

burit ett synnerligen hänsynslöst beteende, ska det bedömas som grovt. För
grovt brott döms det till fängelse i lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja

eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

3 Senaste lydelse 1998:407.

SFS 2016:512

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016