SFS 2016:513 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

160513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska infö-

ras en ny paragraf, 9 kap. 8 §, av följande lydelse.

9 kap.

8 §

För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller syn-

nerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

SFS 2016:513

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016