SFS 2016:515 Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

160515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:406) om straff för
folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2014:406) om straff för

folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska ha följande ly-
delse.

16 §

För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att av-

slöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse
döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

SFS 2016:515

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016