SFS 2016:516 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

160516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)
dels att 3 kap. 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 5 a och 19 a §§ och 5 kap.

1 b §, av följande lydelse.

3 kap.

5 a §

Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende ansvarar för att det

finns ordningsregler för de dagliga rutinerna på hemmet. De ska syfta till att
skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas där.

Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av företrädare för de bo-

ende och följas upp regelbundet.

Ordningsreglerna ska vara tillgängliga och välkända för både boende och

personal.

15 §

Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende eller ett stödboende

ska, om en enskild vårdas med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, snarast under-
rätta socialnämnden om han eller hon bedömer att den enskilde som vårdas i
hemmet eller boendet omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla vård-
eller hjälpinsatser för sig själv eller andra som vistas där, eller om den en-
skilde behöver annan vård än den hemmet eller boendet kan erbjuda.

19 a §

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg anmäla be-

slut om att placera barn eller unga i ett familjehem eller jourhem om beslutet
innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i familjehem-
met eller jourhemmet.

5 kap.

1 b §

1

Innan socialnämnden fattar beslut om vård av ett barn i ett familje-

hem eller jourhem enligt 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) ska social-
nämnden inhämta uppgifter från belastningsregistret som förs enligt förord-
ningen (1999:1134) om belastningsregister och uppgifter från misstanke-
registret som förs enligt förordningen (1999:1135) om misstankeregister av-

1 Tidigare upphävd genom 2012:782.

SFS 2016:516

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:516

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

seende den eller dem som nämnden avser att anlita för vård av ett barn i ett
familjehem eller jourhem.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)