SFS 2016:520 Förordning om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

160520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:582) med
instruktion för Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2011:582) med instruktion för

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska ha följande lydelse.

3 §

Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 9 kap. 2 § patient-

säkerhetslagen (2010:659).

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

�vriga ledamöter ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.

Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för tre år. Vice ord-

föranden och ersättare till övriga ledamöter utses av regeringen för samma tid
som ordföranden respektive ledamoten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:520

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016