SFS 2016:521 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

160521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2015:284) med instruktion för

Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

6 §

1

Socialstyrelsen ska, utöver vad som anges i andra författningar, ansvara

för

1. Donationsregistret samt för att ta fram och utveckla statistik och register

inom sitt verksamhetsområde, och

2. att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specia-

listkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas
med statliga medel.

Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2016:157) om

erkännande av yrkeskvalifikationer.

Myndigheten ska ansvara för en förteckning över personer som har fått er-

sättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller
försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Myndigheten
ska även ersätta intyg som kommit bort och på begäran lämna den informa-
tion till kommuner och myndigheter som följer av 17 § samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:165.

SFS 2016:521

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016