SFS 2016:524 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

160524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 och 11 §§ och rubriken närmast

före 9 § lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som
vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska ha följande lydelse.

Läkemedel och andra varor

9 §

Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag sådana

läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna enligt lagen (2002:160) om lä-
kemedelsförmåner m.m. Ett landsting ska även erbjuda utlänningar som om-
fattas av denna lag och som inte har fyllt 18 år sådana varor som avses i 18 §
lagen om läkemedelsförmåner m.m.

Första stycket gäller endast de läkemedel och andra varor som förskrivs i

samband med vård som ges med stöd av denna lag.

11 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter samt avgifter för

läkemedel och andra varor enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, bet. 2015/16:249.

SFS 2016:524

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016