SFS 2016:525 Förordning om ändring i förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

160525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:412) om
vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 1 och 7 §§ förordningen (2013:412) om vård-

avgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om de avgifter utlänningar

som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning själva ska
betala för vård, läkemedel och andra varor enligt 6, 7, 9 och 10 §§ lagen
(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd. Förordningen omfattar dock inte utlänningar vars
vistelse i Sverige är avsedd att vara tillfällig.

För annan hälso- och sjukvård, tandvård samt andra läkemedel och varor

ska personkretsen betala avgifter enligt de grunder som vårdgivaren bestäm-
mer.

7 §

1

För förskrivna läkemedel som omfattas av lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m. ska utlänningar som omfattas av denna förordning be-
tala avgift med högst 50 kronor per läkemedel.

Läkemedel som avses i första stycket och varor som avses i 18 § lagen om

läkemedelsförmåner m.m. ska vara kostnadsfria för utlänningar som omfattas
av denna förordning och som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:975.

SFS 2016:525

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016