SFS 2016:528 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

160528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 kap. 17 c § offentlighets- och se-

kretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

17 c §

2

Sekretessen enligt 17 a § hindrar inte att uppgift i läkemedelsför-

teckningen lämnas enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning till en
förskrivare av läkemedel eller till en legitimerad sjuksköterska utan behörig-
het att förskriva läkemedel.

Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift lämnas enligt

lagen (1996:1156) om receptregister eller lagen (2016:526) om behandling av
personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel till öppenvårdsapotek,
hälso- och sjukvårdspersonal eller den som är behörig att förordna läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250.

2 Senaste lydelse 2013:626.

SFS 2016:528

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016