SFS 2016:529 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

160529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:366) om handel med
läkemedel;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2009:366) om han-

del med läkemedel ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

2

Bestämmelser om information, marknadsföring, förordnande och ut-

lämnande av läkemedel finns i läkemedelslagen (2015:315).

Vid detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsstäl-

len än öppenvårdsapotek, gäller bestämmelserna i lagen (2009:730) om han-
del med vissa receptfria läkemedel.

Bestämmelser om narkotiska läkemedel finns, förutom i denna lag, även i

lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250.

2 Senaste lydelse 2015:323.

SFS 2016:529

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016