SFS 2016:533 Förordning om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

160533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om behandling av personuppgifter i ärenden om
licens för läkemedel;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2016:526)

om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

2 §

Datainspektionen får meddela föreskrifter om

1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om uppgif-

terna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om be-
handling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och

2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas en-

ligt den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:533

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016