SFS 2016:536 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

160536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels att 7 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 13 b §, av följande ly-

delse.

4 kap.

13 b §

Den som äger eller annars råder över fysisk infrastruktur för elektro-

nisk kommunikation i en byggnad är skyldig att uppfylla rimliga krav på till-
träde till infrastrukturen för anläggning av ett elektroniskt kommunikations-
nät med hög kapacitet. Tillträdet ska medges på rättvisa och icke-diskrimine-
rande villkor. Skyldigheten gäller endast om anläggning av ytterligare infra-
struktur bedöms olönsam eller fysiskt ogenomförbar.

Skyldigheten i första stycket gäller inte om tillträde redan ges till ett i bygg-

naden befintligt elektroniskt kommunikationsnät med hög kapacitet på objek-
tiva, öppet redovisade, proportionella och icke-diskriminerande villkor och
slutanvändarna inte kan anses gynnas av ett tillträde till byggnadens fysiska
infrastruktur för elektronisk kommunikation.

7 kap.

10 §

3

Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska

kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster,
eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i
fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, eller om en överenskom-
melse om tillträde enligt 4 kap. 13 b § inte har nåtts inom två månader från det
att en begäran mottagits, får en part hänskjuta tvisten för avgörande av till-
synsmyndigheten, om

1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av

föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med

1 Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2016:344.

SFS 2016:536

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:536

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

stöd av lagen eller som följer av rättsakter som avses i 1 § andra stycket eller
3 a § första stycket 1, eller

2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.
Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäl-

ler. Beslutet ska meddelas senast fyra månader, eller om tvisten gäller till-
lämpningen av 4 kap. 13 b § senast två månader, från det att begäran kom in
till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens om-
fattning eller andra särskilda omständigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)