SFS 2016:538 Förordning om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

160538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen

(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

2 §

Termer som används i denna förordning har samma betydelse som i

lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

3 §

Post- och telestyrelsen är tvistlösningsmyndighet och tillsynsmyndighet

enligt 1 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbands-
nät.

4 §

När Post- och telestyrelsen prövar tvister enligt 2 kap. 1 § lagen

(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten, om
nätinnehavaren är en tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät och
det är lämpligt, ta hänsyn till målen i 1 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation.

5 §

När Post- och telestyrelsen prövar tvister eller utövar tillsyn enligt lagen

(2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten vid
behov höra andra myndigheter som har särskild kunskap om en viss typ av
infrastruktur.

6 §

Post- och telestyrelsen ansvarar för informationstjänsten för utbyggnad

av bredbandsnät enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad
av bredbandsnät.

7 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:538

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:538

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)