SFS 2016:539 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

160539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att 3 kap. 22, 27 och 28 §§ och 10 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 20 a §, och närmast före

3 kap. 20 a § en ny rubrik med följande lydelse.

3 kap.

Egenskapskrav avseende bredbandsanslutning

20 a §

För att uppfylla det krav på bredbandsanslutning som anges i 8 kap.

4 § första stycket 10 plan- och bygglagen (2010:900) ska

1. en byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler vara projekterad

och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghas-
tighetsnät för elektronisk kommunikation, och

2. ett flerbostadshus vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför bygg-

naden.

Första stycket gäller inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller

som annars är av vikt för Sveriges säkerhet. Första stycket 1 gäller inte heller
fritidshus, komplementbyggnader, komplementbostadshus eller arbetslokaler,
om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som arbets-
lokalerna är avsedd för, eller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller
annan liknande näring.

22 §

Det som sägs om uppfyllandet av kraven på tekniska egenskaper i

8 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla för uppfyllandet av egen-
skapskraven i 7�10 och 13�20 a §§. Kravet som gäller bredbandsanslutning i
8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen och 20 a § detta kapitel behö-
ver dock inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad.

27 §

2

Kraven som gäller energihushållning, hushållning med vatten och av-

fall och bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 6, 9 och 10 plan- och
bygglagen (2010:900) och 14, 15, 20 och 20 a §§ detta kapitel samt de före-
skrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna behöver

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2015:934.

SFS 2016:539

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:539

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad
avseende ett tillfälligt anläggningsboende.

28 §

3

I fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad

avseende ett tillfälligt anläggningsboende ska kraven i 8 kap. 1 § och 4 § för-
sta stycket 2�5, 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 8�10, 13 och
16 §§ och 18 § första stycket detta kapitel samt de föreskrifter som Boverket
har meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg från kraven
göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfatt-
ning och varaktighet.

Anpassningar och avsteg som görs enligt första stycket får inte medföra en

oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

10 kap.

3 §

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av

bestämmelserna om

1. egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet i 3 kap.

7 §,

2. egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand i 3 kap. 8 §,
3. egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö i

3 kap. 9 §,

4. egenskapskrav avseende säkerhet vid användning i 3 kap. 10 §,
5. särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader i 3 kap. 11

och 12 §§,

6. egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 §,
7. egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering i 3 kap.

14 och 15 §§,

8. egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet i 3 kap.

17 §,

9. egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 § för-

sta stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 18 och 19 §§,

10. egenskapskrav avseende hushållning med vatten i 3 kap. 20 §,
11. egenskapskrav avseende hushållning med avfall i 8 kap. 4 § första

stycket 9 plan- och bygglagen,

12. egenskapskrav avseende bredbandsanslutning i 3 kap. 20 a §, och
13. genomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt i 3 kap. 21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2015:934.