SFS 2016:540 Lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

160540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:424) om åtgär-

der mot förorening från fartyg

2

dels att 11 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

11 kap.

2 §

3

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en po-

lisman har enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken att hålla förhör
och vidta andra utredningsåtgärder med anledning av brott som avses i 1 §
innan förundersökningen har hunnit inledas.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en

polisman att ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid Kust-
bevakningen med anledning av brott som avses i 1 §.

�&tgärder som avses i första och andra stycket ska skyndsamt anmälas till

den som har rätt att leda förundersökningen.

2 a §

En tjänsteman vid Kustbevakningen har samma befogenhet som en

polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter tillsägelse tillfäl-
ligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska
höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som avses i 1 §.

I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska

23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

2 Lagen omtryckt 1983:463.

3 Senaste lydelse 2001:1294.

SFS 2016:540

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016