SFS 2016:541 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

160541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5

kap. 6 § yrkestrafiklagen

(2012:210) ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

2

Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare begära

hjälp av Tullverket och ge en tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss
åtgärd under förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till om-
ständigheterna. Polismyndigheten har motsvarande rätt då den leder förunder-
sökningen.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats,

har en tulltjänsteman samma befogenhet som en polisman att hålla förhör och
vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

2 Senaste lydelse 2014:748.

SFS 2016:541

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016