SFS 2016:543 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

160543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 69 § sjömanslagen (1973:282) ska

ha följande lydelse.

69 §

För förberedelse eller stämpling till brott som avses i 68 § eller under-

låtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms det till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till brott
som avses i 67 §, om inte brottet skulle ha varit att anse som ringa om det
hade fullbordats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.

SFS 2016:543

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016