SFS 2016:548 Lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

160548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2005:225) om rättsintyg i

anledning av brott ska ha följande lydelse.

5 §

2

Ett rättsintyg får inte utfärdas utan den enskildes samtycke, om inte

något annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett rättsintyg som avser en målsägande får utfärdas utan samtycke
1. vid misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff

än fängelse i ett år eller försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindri-
gare straff än fängelse i två år,

2. vid misstanke om försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindri-

gare straff än fängelse i ett år om gärningen innefattat försök till överföring av
sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1

kap. 3 § smittskyddslagen

(2004:168),

3. vid misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller brott

som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
mot någon som inte har fyllt arton år, eller

4. om uppgifter för vilka det gäller sekretess enligt 25 kap. 1�5 §§ offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) har lämnats ut till Polismyndigheten eller
en åklagarmyndighet efter samtycke från målsäganden.

Ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott får utfärdas utan

samtycke

1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller
2. om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och det finns

misstanke om sådant brott som avses i andra stycket 1�3.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Tollerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

2 Senaste lydelse 2014:651.

SFS 2016:548

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016