SFS 2016:549 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

160549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot
rattfylleribrott;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:322) om Tull-

verkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

dels att 4 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §

Innan en förundersökning har hunnit inledas, har en tjänsteman vid

Tullverket eller Kustbevakningen samma befogenhet som en polisman har
enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta
andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen av brott som
avses i 1 §. Vidtagna åtgärder ska så snart som möjligt anmälas till den som
har rätt att leda förundersökning om brottet.

Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en

polisman att uppmana någon att följa med till förhör och ta med någon till för-
hör gäller även för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid ut-
redning av brott som avses i 1 §.

4 a §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befo-

genhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter till-
sägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den
som ska höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som
avses i 1 §.

I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska

23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla.

8 §

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning

av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har

1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och

kroppsbesiktning, och

2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken att
a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och
b) ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats

där åtgärden ska genomföras.

1 Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232.

SFS 2016:549

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:549

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)