SFS 2016:551 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

160551.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039)

ska ha följande lydelse.

13 kap.

7 §

1

Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 §

skollagen (2010:800) avses ersättning för

1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stöd-

åtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärnings-
svårigheter, och

2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:402.

SFS 2016:551

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016