SFS 2016:552 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

160552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) ska ha

följande lydelse.

14 kap.

8 §

1

Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §,

11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assis-
tenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, där-
ibland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Med tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § och 11 kap. 38 § skollagen avses,

utöver vad som anges i första stycket, också ersättning för modersmåls-
undervisning för elever som ska ges sådan undervisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:249.

SFS 2016:552

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016