SFS 2016:553 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

160553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §,

13 kap. 5 § och bilaga 1 till skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

10 kap.

5 §

2

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara

minst 6 890 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Bestämmelser om fördelning av undervisningstiden (timplan) finns i

bilaga 1.

11 kap.

7 §

3

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundsärskolan ska vara

minst 6 890 timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den totala
undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra stycket

2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i årskurs en-
ligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever i den
årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

12 kap.

5 §

4

Den totala undervisningstiden för varje elev i specialskolan ska vara

minst 8 070 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § tredje

stycket ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-

1 Prop. 2015/16:149, bet. 2015/16:UbU21, rskr. 2015/16:256.

2 Senaste lydelse 2015:246.

3 Senaste lydelse 2015:246.

4 Senaste lydelse 2015:246.

SFS 2016:553

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

2

SFS 2016:553

kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

13 kap.

5 §

5

Den totala undervisningstiden för varje elev i sameskolan ska vara

minst 4 425 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Lagen tillämpas första gången höstterminen 2016 för elever som påbör-

jar årskurs 4 i grundskolan, sameskolan och grundsärskolan respektive års-
kurs 5 i specialskolan.

3. För elever i grundskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5 res-

pektive årskurs 6 gäller följande:

� den totala undervisningstiden ska vara minst 6 855 timmar respektive

6 820 timmar, och

� undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 090 timmar res-

pektive 1 055 timmar.

4. För elever i grundsärskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5

respektive 6 ska den totala undervisningstiden vara minst 6 855 timmar res-
pektive 6 820 timmar. Detta gäller inte elever i träningsskolan.

5. För elever i specialskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 6 res-

pektive 7 ska den totala undervisningstiden vara minst 8 035 timmar respek-
tive 8 000 timmar.

6. För elever i sameskolan som höstterminen 2016 påbörjar årskurs 5 res-

pektive 6 ska den totala undervisningstiden vara minst 4 390 timmar respek-
tive 4 355 timmar.

7. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för elever som höstterminen 2016
a) påbörjar årskurs 7 eller en högre årskurs i grundskolan eller grundsär-

skolan eller

b) årskurs 8 eller en högre årskurs i specialskolan.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:246.

background image

3

SFS 2016:553

Bilaga 1

6

Timplan för grundskolan

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper totalt

�mnen
Bild

230

Hem- och konsumentkunskap

118

Idrott och hälsa

500

Musik

230

Slöjd

330

Svenska eller svenska som andraspråk

1 490

Engelska

480

Matematik

1 125

Geografi

885

Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap

Biologi

800

Fysik
Kemi
Teknik

Språkval

320

Elevens val

382

Totalt garanterat antal timmar

6 890

Därav skolans val

600

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnes-
grupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller
svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

6 Senaste lydelse 2013:248.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016