SFS 2016:554 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

160554.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 6 a och 7 §§ förordningen (2007:1030) med

instruktion för Arbetsförmedlingen ska ha följande lydelse.

6 a §

1

För vissa nyanlända invandrare har Arbetsförmedlingen ett särskilt

ansvar enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar samordna etable-
ringsinsatser som syftar till att underlätta och påskynda dessa personers eta-
blering i arbets- och samhällslivet, samt vara stödjande och pådrivande i för-
hållande till berörda parter.

För personer som omfattas av den lagen ska Arbetsförmedlingen även be-

räkna och besluta om etableringsersättning enligt förordningen (2010:407)
om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

7 §

2

Arbetsförmedlingen ska för Sveriges del

1. fullgöra de uppgifter som den centrala arbetsmarknadsmyndigheten och

de särskilda förmedlingarna har enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet
inom unionen, och

2. fungera som nationellt samordningskontor enligt artikel 9.1 och som

Euresmedlem enligt artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsför-
medlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om
ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordning-
arna (EU) nr 492/11 och (EU) nr 1296/2013.

Arbetsförmedlingen ska vidare medverka i sådant informations- och erfa-

renhetsutbyte med andra medlemsstaters arbetsförmedlingar och med Euro-
peiska kommissionen som sker inom ramen för den öppna samordningsmeto-
den på sysselsättningsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

1 Senaste lydelse 2010:1131.

2 Senaste lydelse 2013:1084.

SFS 2016:554

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

2

SFS 2016:554

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)