SFS 2016:556 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

160556.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)
dels att 58 och 58 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 23 e och 23 f §§, av följande

lydelse.

23 e §

1

Beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 oktober varje

år.

De år som miniminivåer för förekomsten av varg fastställs enligt 5 § för-

ordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
får beslut om licensjakt efter varg i stället fattas senast den 15 oktober.

23 f §

Om beslut om licensjakt har fattats enligt 23 e § får beslutet ändras

om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av någon annan sär-
skild anledning.

58 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut enligt denna förordning får inte överklagas:
1. Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende,
2. länsstyrelsens beslut enligt 4 § om beslutet avser annat än registrering av

kronhjortsområde,

3. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 9 § andra eller tredje

stycket,

4. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 15 §,
5. Naturvårdsverkets eller länsstyrelsens beslut enligt 21 § andra stycket,
6. Naturvårdsverkets beslut enligt 24 a §,
7. Polismyndighetens beslut enligt 30 §,
8. Naturvårdsverkets beslut enligt 38 §,
9. Polismyndighetens beslut enligt 40 a § tredje stycket,
10. länsstyrelsens beslut enligt 47 § första stycket, och
11. länsstyrelsens beslut enligt 52 d §.
Andra beslut av länsstyrelsen än de som anges i 1�3 nedan får överklagas

till Naturvårdsverket:

1. beslut som anges i andra stycket,
2. beslut om avgift enligt 52 b och 52 c §§, och

1 Tidigare 23 e § upphävd genom 2011:963.

2 Senaste lydelse 2016:125.

SFS 2016:556

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

2

SFS 2016:556

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. beslut om jakt efter vilda fåglar eller beslut om jakt efter björn, varg,

järv, lo eller annan art som är markerad med N eller F i bilaga 1 till artskydds-
förordningen (2007:845).

Andra beslut av Polismyndigheten än de som anges i andra stycket får

överklagas till länsstyrelsen.

58 a §

3

�renden om jakt efter vilda fåglar, björn, varg, järv, lo eller annan

art som är markerad med N eller F i bilaga 1 till artskyddsförordningen
(2007:845) ska handläggas skyndsamt.

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:125.