SFS 2016:558 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

160558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

7 §

2

Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats enligt denna

lag ska omgående förstöras om innehållet

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för verk-

samhet som avses i 1 §,

2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfri-

hetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfat-
tas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen eller
2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen,

3. omfattar uppgifter i sådana meddelanden mellan en person som är miss-

tänkt för brott och hans eller hennes försvarare vilka skyddas enligt 27 kap.
22 § första stycket rättegångsbalken, eller

4. avser uppgifter lämnade under bikt eller enskild själavård, såvida det

inte finns synnerliga skäl att behandla uppgifterna för syften som anges i 1 §
andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:126, bet. 2015/16:FöU10, rskr. 2015/16:225.

2 Senaste lydelse 2009:967.

SFS 2016:558

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016