SFS 2016:560 Lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

160560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i begravningslagen (1990:1144);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om begravningslagen

(1990:1144)

2

dels att 9 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 5 kap. 6 §, 9 kap. 11, 12 och 14 §§ och 10 kap. 7 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 7 a §, av följande lydelse.

5 kap.

6 §

3

Sådana delar av stoftet som inte har förbränts vid kremeringen ska till-

föras askurnan.

Metall som inte har förbränts vid kremeringen ska skiljas från askan efter

stoftet och återvinnas. Utsortering får inte göras efter det att askan tillförts
askurnan.

Metallerna ska återvinnas genom att metallerna upparbetas till nya produk-

ter, material eller ämnen som inte ska användas som bränsle eller fyllnads-
material.

Innehavaren av krematoriet ska tillföra Allmänna arvsfonden ersättning

från återvinningen efter att innehavarens kostnader för återvinningen dragits
av. Om kostnaderna för återvinningen överstiger intäkterna, ska huvudman-
nen för begravningsverksamheten stå för den kostnaden. Detta utgör en kost-
nad för begravningsverksamheten.

9 kap.

11 §

4 Tillhandahålls gravsättning på gravplats eller motsvarande av den som

innehar en enskild begravningsplats eller av den som innehar en allmän
begravningsplats utan att vara huvudman, ska den huvudman som avses i 6 §
lämna ersättning till innehavaren.

12 §

5

Svenska kyrkan samt Stockholms och Tranås kommuner ska på

medium för automatiserad behandling till regeringen eller den myndighet

1 Prop. 2015/16:95, bet. 2015/16:KU24, rskr. 2015/16:238.

2 Senaste lydelse av 9 kap. 10 § 1999:306.

3 Senaste lydelse 1999:306.

4 Senaste lydelse 1999:306.

5 Senaste lydelse 1999:306.

SFS 2016:560

Utkom från trycket
den

8 juni 2016

background image

2

SFS 2016:560

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som behövs för att meddela
föreskrifter om den ersättning som anges i andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om den ersätt-
ning som ska betalas när gravsättning på gravplats eller motsvarande tillhan-
dahålls enligt 11 § och om de uppgifter som ska lämnas enligt första stycket.

14 §

6

Svenska kyrkan ska på medium för automatiserad behandling under-

rätta regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om respek-
tive huvudmans beräknade kostnader för det följande beskattningsåret. Sedan
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har föreskrivit vil-
ken avgiftssats som ska gälla ska regeringen, eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer, på samma sätt underrätta Skatteverket om den avgiftssats
som ska gälla för det följande beskattningsåret och respektive huvudmans an-
del av de totala kostnaderna. Svenska kyrkan ska till regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer lämna de ytterligare uppgifter som be-
hövs för att föreskriva vilken avgiftssats som ska gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om de uppgifter
som ska lämnas.

Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter när kommun är huvud-

man finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

10 kap.

7 §

7

Begravningsombudet har rätt till skälig ersättning för sitt arbete och

sina utlägg. Ersättningen betalas av församlingen och utgör en kostnad för
begravningsverksamheten.

7 a §

Församlingen ska bekosta begravningsombudets utbildning. Utbild-

ningen utgör en kostnad för begravningsverksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 i fråga om 9 kap. 10 och 11 §§

och i övrigt den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

6 Senaste lydelse 2013:379.

7 Senaste lydelse 2012:133.