SFS 2016:563 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

160563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 111 kap. 1, 5 och 6 §§ och rubriken

närmast före 111 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

111 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� tillämpningsområdet i 2 §,
� vad som är självbetjäningstjänster i 3 §,
� när självbetjäningstjänster kan användas i 4 §,
� elektronisk underskrift i 5 och 6 §§, och
� när en uppgift anses ha kommit in i 7 §.

Elektronisk underskrift

5 §

En enskild som lämnar uppgifter i samband med att han eller hon använ-

der en självbetjäningstjänst ska använda en sådan elektronisk underskrift som
avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014
av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för
elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av di-
rektiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Om det är fråga om att få tillgång till personuppgifter ska certifikat, till vil-

ket en säker identifieringsfunktion är knuten, användas för kontroll av använ-
darens identitet.

6 §

Om det finns någon annan metod än som avses i 5 § för identifiering

eller skydd mot förvanskning av uppgifter som är tillräckligt säker med hän-
syn till risken för integritetsintrång eller annan skada får dock den användas.

Elektronisk underskrift ska dock alltid användas när uppgifter ska lämnas

på heder och samvete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:563

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:563

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)