SFS 2016:569 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

160569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

2

En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i

unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes
ombud. En sådan ansökan får undertecknas och överföras elektroniskt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2011:1103.

SFS 2016:569

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016