SFS 2016:570 Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

160570.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § och 9 kap. 3 § lagen

(2007:1091) om offentlig upphandling ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera

leverantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahål-

lande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk

underskrift.

9 kap.

3 §

Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk in-

lämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, ska finnas
tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande myndighet får kräva att elektroniska anbud ska vara för-

sedda med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska trans-
aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

En upphandlande myndighet ska ha sådan utrustning att den elektroniskt

kan ta emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt.
Utrustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att vissa
uppgifter går att få fram, att bara behöriga personer ska få tillgång till uppgif-
terna och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgif-
terna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:570

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:570

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)