SFS 2016:571 Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

160571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § och 9 kap. 3 § lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leve-

rantörer,

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahål-

lande av tjänster, och

3. undertecknas av parterna eller skrivs under av dem med en elektronisk

underskrift.

9 kap.

3 §

Information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk in-

lämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering, ska finnas
tillgänglig för alla berörda parter.

En upphandlande enhet får kräva att elektroniska anbud ska vara försedda

med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014
om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktio-
ner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

En upphandlande enhet ska ha sådan utrustning att den elektroniskt kan ta

emot anbudsansökningar, anbud, ritningar och planer på ett säkert sätt. Ut-
rustningen ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att vissa upp-
gifter går att få fram, att bara behöriga personer ska få tillgång till uppgifterna
och att det ska gå att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:571

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:571

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)