SFS 2016:573 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

160573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 43 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska ha följande lydelse.

43 §

2

Kreditgivaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för

att återta varan under förutsättning att det rörande kreditköpet i en handling
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen
har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontantpriset,
kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordran och tidpunkterna för betal-
ning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller skrivits under av
denne med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska trans-
aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Det ska anges i ansö-

kan hur stor del av kreditfordran som är obetald. Om kreditgivaren gör an-
språk på dröjsmålsränta, ska det också uppges i ansökan vad kreditgivaren
fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i första
stycket ska fogas till ansökan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2012:69.

SFS 2016:573

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016