SFS 2016:574 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

160574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 4 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska ha följande lydelse.

12 kap.

4 §

Bestämmelserna i 1 kap. 4�7 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar om moderförening, dotterföretag, koncern och avancerad elektronisk
underskrift ska gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

SFS 2016:574

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016