SFS 2016:576 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

160576.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om elektronisk identifiering

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen

(2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elek-
tronisk identifiering. Förordningen innehåller också bestämmelser som kom-
pletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG.

2 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

1. krav för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse,
2. hur bedömningar av överensstämmelse ska göras, och
3. rapportering av bedömningar av överensstämmelse.

3 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om certifiering av anord-

ningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anord-
ningar för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar, dock inte om
säkerhetsegenskaper som anordningarna ska uppfylla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om

säkerhetsegenskaper som sådana anordningar ska uppfylla.

4 §

Post- och telestyrelsen ska vara tillsynsmyndighet enligt lagen

(2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elek-
tronisk identifiering.

5 §

Post- och telestyrelsen ska i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr

910/2014 upprätta, underhålla och offentliggöra en förteckning över kvalifi-
cerade tillhandahållare av betrodda tjänster och de kvalificerade betrodda
tjänster som dessa aktörer tillhandahåller.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

SFS 2016:576

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:576

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)