SFS 2016:577 Förordning om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

160577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:854) med
instruktion för Försvarets materielverk;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:854) med instruktion för

Försvarets materielverk ska ha följande lydelse.

5 §

1

Vid Försvarets materielverk finns ett nationellt certifieringsorgan för it-

säkerhet i produkter och system. Materielverket, certifieringsorganet, ska i sin
verksamhet beakta nationella säkerhetsintressen, verka för att uppnå och vid-
makthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat samt vara Sveri-
ges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för
ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskom-
melse inom Europa (SOG-IS MRA).

Certifieringsorganet ska ansvara för certifiering av anordningar för ska-

pande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för kvalifi-
cerade elektroniska stämplar enligt artikel 30 och 39 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:723.

SFS 2016:577

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016