SFS 2016:579 Förordning om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden;

160579.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1497) med
instruktion för E-legitimationsnämnden;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1497) med instruk-

tion för E-legitimationsnämnden

dels att 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a och 1 b §§, av följande ly-

delse.

1 §

1

E-legitimationsnämnden ska stödja och samordna elektronisk identifie-

ring och underskrift i den offentliga förvaltningens e-tjänster.

1 a §

Myndigheten ska

1. efter överenskommelse med upphandlande myndigheter tillhandahålla

system för säker elektronisk identifiering enligt 1 § andra stycket 2 lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifie-
ring,

2. administrera valfrihetssystem enligt 1 § andra stycket 3 samma lag, och
3. upprätta och driva en sådan nationell webbplats för annonsering av val-

frihetssystem som avses i 4 § samma lag.

1 b §

Myndigheten ska uppfylla de samarbetsskyldigheter som gäller för

Sverige som medlemsstat enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG samt enligt rättsakter som har
antagits med stöd av den artikeln. Myndigheten ska vara gemensam kontakt-
punkt för samarbetet.

Myndigheten ska även i övrigt företräda Sverige i frågor som rör gräns-

överskridande elektronisk identifiering enligt förordning (EU) nr 910/2014
och ska lämna stöd och information till myndigheter i sådana frågor.

Myndigheten ska upprätta och driva en svensk förbindelspunkt (nod) för

gränsöverskridande elektronisk identifiering i enlighet med kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 2015 om inter-
operabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster
för elektroniska transaktioner på den inre marknaden.

1 Senaste lydelse 2013:510.

SFS 2016:579

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:579

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

8 §

2

För att fullgöra sina uppgifter enligt 1, 1 a och 2 §§ får myndigheten ta

ut avgifter av de upphandlande myndigheter som har anslutit sig till ett sådant
system för säker elektronisk identifiering som avses i 1 a § 1 och uppdragit åt
myndigheten att administrera valfrihetssystem enligt 1 a § 2.

Avgiften för varje upphandlande myndighet ska motsvara 47 procent av

den totala ersättning som den upphandlande myndigheten är skyldig att betala
till tjänsteleverantörerna i myndighetens valfrihetssystem enligt 1 a § 2.

Myndigheten får disponera intäkterna i verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:61.