SFS 2016:581 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188);

160581.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelsregisterförordningen
(1974:188);

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 a, 4 b, 8 och 12 §§ handelsregisterförord-

ningen (1974:188) ska ha följande lydelse.

4 a §

1

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registrerings-

myndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift.

4 b §

2

Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar som har

upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt till registreringsmyndig-
heten. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överfö-
ring och om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en hand-
ling ska få ges in som elektroniskt original.

8 §

3

Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett registrerat

trossamfund ska det ges in

1. stadgar eller motsvarande dokument,
2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets styrelse eller mot-

svarande organ, och

3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller samfundet inte är

i konkurs.

En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får undertecknas

med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela före-
skrifter om sådan underskrift.

12 §

4

För registrering och dess kungörande samt för handläggning och

prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,

ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan
ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk under-
skrift, 900 kronor,

1 Senaste lydelse 2008:108.

2 Senaste lydelse 2008:108.

3 Senaste lydelse 2008:108.

4 Senaste lydelse 2008:737.

SFS 2016:581

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:581

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor,

3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan

överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700
kronor, och

4. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller,

om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med
en elektronisk underskrift, 400 kronor.

Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller

registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på
främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan
firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma
eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering
enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

Någon avgift ska inte betalas för
1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med

ansökan om registrering av näringsidkare,

2. registrering enligt 16 § första�tredje styckena handelsregisterlagen och

kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,

3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande

eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,

4. avregistrering av firma och kungörande därav,
5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje

stycket handelsregisterlagen,

6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.
Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmä-

lan om registrering har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)