SFS 2016:582 Förordning om ändring i förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

160582.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:308) om
utländska filialer m.m.;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 2, 12 a och 12 b §§ förordningen (1992:308)

om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

1

En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registrerings-
myndigheten). Anmälan ska vara undertecknad av verkställande direktören.

En anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska

i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Registreringsmyn-
digheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och underskrift.

2 §

2

En anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. ska göras skriftligen hos registreringsmyndigheten. Anmälan ska
vara undertecknad av näringsidkaren.

Anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i

så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Registreringsmyn-
digheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift.

12 a §

3

En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får

undertecknas med elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får
meddela föreskrifter om sådan underskrift.

12 b §

4

Handlingar som ska fogas till anmälningar och som har upprättats

elektroniskt får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. Registre-
ringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och om vilka
elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in
som elektroniskt original.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Senaste lydelse 2008:109.

2 Senaste lydelse 2008:109.

3 Senaste lydelse 2008:109.

4 Senaste lydelse 2008:109.

SFS 2016:582

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:582

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)