SFS 2016:583 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

160583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1600) om
årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag
och försäkringsföretag;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 8 a § förordningen (1995:1600) om årsredovis-

ning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska ha föl-
jande lydelse.

8 a §

1

Bolagsverket (registreringsmyndigheten) får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 8 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredo-
visning i försäkringsföretag,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska underskriften enligt 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 a § andra
stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1467.

SFS 2016:583

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016