SFS 2016:584 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

160584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:562) med vissa bemyn-

diganden för Försäkringskassan

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om

1. skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersätt-

ning enligt 8�13 eller 23�37 kap. socialförsäkringsbalken att lämna de upp-
gifter som är av betydelse för tillämpningen av balken,

2. att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen

(1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,

4. särskild ersättning enligt 33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken som kan

utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som han
eller hon deltar i,

5. avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken samt

ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med anledning
av ett sådant möte,

6. särskilt läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 socialförsäkringsbalken,

och

8. i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksamhets-

område får använda självbetjäningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäk-
ringsbalken samt om användningen av elektroniska underskrifter, certifikat
och andra metoder för identifiering enligt 5 och 6 §§ samma kapitel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:902.

2 Senaste lydelse 2010:1702.

SFS 2016:584

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016