SFS 2016:585 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

160585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a §, 3 kap. 2 a och 2 c §§, 4 kap. 29 §

och 5 kap. 3 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse ska
ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

1

Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form, ska

det undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 kap.

2 a §

2

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara

undertecknad med en elektronisk underskrift.

2 c §

3

En försäkran på heder och samvete i en anmälan får undertecknas

med en elektronisk underskrift.

4 kap.

29 §

4

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift beta-

las för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för ären-
dets handläggning och prövning.

Avgifterna betalas med följande belopp:
1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor, eller, om

sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk
underskrift, 1 900 kronor,

1 Senaste lydelse 2007:1468.

2 Senaste lydelse 2007:1468.

3 Senaste lydelse 2007:1468.

4 Senaste lydelse 2009:717.

SFS 2016:585

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:585

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 §

första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller förenings-
stämma beslutat om likvidation, 800 kronor,

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap.

17 § tredje stycket sparbankslagen eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om
medlemsbanker, 480 kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller

7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap. 27 §
aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmä-

lan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift,
700 kronor.

5 kap.

3 §

5

Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering

eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap.

2 a §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in

tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
5. vilka elektroniska underskrifter som får användas när en handling ska få

ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får

undertecknas med en elektronisk underskrift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingela Grönquist
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:1468.