SFS 2016:586 Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

160586.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

1 ska ha följande lydelse.

29 §

Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg

under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i ut-
rustning som omfattas av läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EU-förord-
ningen om f-gaser eller enligt 24 §, ska operatören senast den 31 mars året
efter det kalenderåret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten om den
utrustningen.

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under

kalenderåret och information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Rapporten ska undertecknas av operatören eller förses med operatörens

elektroniska underskrift och innehålla uppgift om

1. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
2. adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrust-

ningen är stationär,

3. en förteckning över utrustningen,
4. den totala mängden köldmedier i utrustningen,
5. den totala mängden påfyllda f-gaser till följd av läckage från utrust-

ningen under det senaste kalenderåret,

6. den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen under

det senaste kalenderåret,

7. resultatet av utförda kontroller,
8. datum för utförda kontroller,
9. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det företag som

utfört kontrollerna,

10. utrustning som har skrotats, och
11. i fråga om utrustning ombord på fartyg, fartygets namn, signalbokstä-

ver eller liknande.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Förordningen omtryckt 2009:1605.

SFS 2016:586

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

2

SFS 2016:586

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)