SFS 2016:587 Förordning om ändring i förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

160587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:705) om register
över europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 17 och 26 §§ förordningen (2009:705) om regis-

ter över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete ska ha följande
lydelse.

17 §

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara under-

tecknad med en elektronisk underskrift.

26 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering,
2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 17 §,
3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in

tillsammans med en anmälan som har upprättats elektroniskt,

4. vilka elektroniska underskrifter som får användas när en handling ska få

ges in som ett elektroniskt original, och

5. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:587

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016