SFS 2016:588 Förordning om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten

160588.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1175) med vissa
bemyndiganden för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1175) med vissa bemyn-

diganden för Pensionsmyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Pensionsmyndigheten får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning

en enskild inom myndighetens verksamhetsområde får använda självbetjä-
ningstjänster enligt 111 kap. 4 § socialförsäkringsbalken, samt om använd-
ningen av elektroniska underskrifter, certifikat och andra metoder för identi-
fiering enligt 111 kap. 5 och 6 §§ samma balk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1738.

SFS 2016:588

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016